Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

ม.ราชภัฏเพชรบุรี    1 ธ.ค. 2561

    1 ธ.ค. 2561

    1 ธ.ค. 2561

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.61 อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเพชรบุรี นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง โดยมีคุณบำรุง สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต คุณละติรัส พัฒโนภาส ผช.ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต และแผนกประชาสัมพันธ์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารศรีเมืองอาเซียน ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบการบริหารตลาด และการจัดการกลุ่มเกษตรกรโครงการผลิตผักปลอดภัย การเพิ่มมูลค่าการค้าขาย สร้างโอกาสในช่องทางการค้าขาย เพื่อนำไปบูรณาการต่อยอดการเรียนการสอนต่อไป

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times 145  วันที่บันทึกข้อมูล Date Record 2018-12-01  保存日期 日期记录 2018-12-01

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share