Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์     6 ต.ค. 2561

    6 ต.ค. 2561

    6 ต.ค. 2561

รศ.ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำอาจารย์คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และศูนย์เครือข่ายเกษตร มาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง โดยมี ดร.ธีรเดช สนองทวีพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.ตลาดศรีเมือง ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการตลาดกลาง การจัดการธุรกิจการเกษตรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อนำความรู้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ในการนี้ ทางคณะศึกษาดูงานได้ปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาต่อไปด้วย

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times 325  วันที่บันทึกข้อมูล Date Record 2018-10-06  保存日期 日期记录 2018-10-06

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share