an_banner1 an_banner2 an_banner3 an_banner4 an_banner5 an_banner6 an_banner7 an_banner8 an_banner9
Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

ศรีเมืองมอบธงอาหารรักษ์สุขภาพ     

คุณวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.รบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ “ศรีเมืองปลอดภัย อาหารเพื่อคนรักษ์สุขภาพ” ให้แก่ผู้จำหน่ายอาหารของตลาดศรีเมือง โดยมีคุณวีณา ศรีสรรพางค์ รอง ปธ.กก.บริหารตลาดศรีเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหารตลาดศรีเมือง ชมรมชาวตลาดศรีเมือง และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณศูนย์อาหารปลอดภัย อาคารค้าปลีก ตลาดศรีเมือง ตลาดศรีเมืองมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงได้จัดทำโครงการ “อาหารเพื่อคนรักษ์สุขภาพ” ขึ้น โดยคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในพื้นที่ค้าปลีกเข้าร่วมโครงการฯ และจากผลการประเมินมีผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารให้ความร่วมมือและผ่านเกณฑ์อาหารสุขภาพ จำนวน 24 ราย จึงได้เข้ารับธงสัญลักษณ์ “ศรีเมืองปลอดภัย อาหารเพื่อคนรักษ์สุขภาพ” ดังกล่าว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการลดภาวะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ที่มาจากอาหาร ลดอัตราการเจ็บป่วย และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์เมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัดราชบุรีด้วย ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจบริโภคอาหารรักษ์สุขภาพ สามารถเลือกซื้อได้ที่อาคารค้าปลีก ตลาดศรีเมืองได้ทุกวัน

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times  133  วันที่บันทึกข้อมูล Date Record  2019-01-24
ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด View All  import_contacts

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share