www.taladsrimuang.com
/site/sri_gb/showdetail_se.php?id=153
/var/www/html/site/sri_gb/showdetail_se.php
lang : th
Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

นายบำรุง สังข์สว่าง ผจ.ฝ่ายพัฒนาการผลิต และนายละติลัศ พัฒโนพาส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน    14 มี.ค. 2562

-    14 มี.ค. 2562

ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรถภาคกลาง ได้ลงนามความร่วมมือถือกับสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและสถาบันกำปงสปือได้นำนักศึกษา จพนวน 40 คน และครูจำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพืชศาสตร์ สัวศาสตร์ และประมงระหว่างวันที่ 9-17 มีนาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางเล็งเห็นว่า ตลาดศรีเมืองเป็นสถานประกอบการด้านการเกษตรโดยตรงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้จึงได้นำนักศึกษาและครูเข้าศึกษาดูงานในตลาดศรีเมือง โดยให้การต้องรับและเป็นวิทยากรโดยนายบำรุง สังข์สว่าง ผจ.ฝ่ายพัฒนาการผลิต และนายละติลัศ พัฒโนภาส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

-

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times 11  วันที่บันทึกข้อมูลDate Record 2019-03-14 เวลา Times 09:59:21

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share