www.taladsrimuang.com
/site/sri_gb/showdetail_se.php?id=129
/var/www/html/site/sri_gb/showdetail_se.php
lang : th
Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

News and Events

ตลาดศรีเมืองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคช่วงเทศกาลสงกรานต์    10 เม.ย. 2560

    10 เม.ย. 2560

เมื่อวันที่6เม.ย เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและมอบป้ายรับรองแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสตว์ สัตว์น้ำ และพืชผัก ในกิจกรรมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีสัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน คุณวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ บริเวณบู๊ธกิจกรรม 1 หลังจากนั้นได้มีการนั่งรถโมบายตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์บริเวณอาคาร 15 ซอย 2 และอาคาร 8 ค้าปลีกด้วย. และในการนี้ ใด้มอบ หนังสือรับรองการQ:GAP. ให้แก่เกษตรกรในโครงการผักปลอดภัย จำนวน16ราย9กลุ่ม

จำนวนครั้งที่อ่าน Read times 1537  วันที่บันทึกข้อมูลDate Record 2017-04-10 เวลา Times 15:07:57

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share