www.taladsrimuang.com
/site/sri_gb/show_service.php?Page=2

lang : th
Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

ข้อมูลศูนย์บริการเกษตรกร

Farmer Service Center Information

หัวข้อข่าวสาร

News headlines

วันที่

Date

อ่าน

Read

อาจารย์ธนภณ พัฒนา ตัวแทนตลาดศรีเมืองแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักให้แก่เกษตรกร กลุ่ม น้ำหัก ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
19 ก.ค. 2557 2924
7 มกราคม 2557 คุณวีณา ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานเปิดป้ายโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ
9 ม.ค. 2557 1897
16 ธันวาคม 2556 คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานเปิดป้ายโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ
20 ธ.ค. 2556 1867
3,6 กันยายน 2556 ตลาดศรีเมืองจัดอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรปลอดภัย
14 พ.ย. 2556 1783
4,11 พฤศจิกายน 2556 คุณวีณา ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานเปิดป้ายโรงปุยหมักชีวภาพ
14 พ.ย. 2556 2126
นายสำเนา หนูกาง เจ้าของแปลงผักนำคณะดูงาน ดูแปลงผักพื้นที่ 6 ไีร่
5 ส.ค. 2556 1951
ติดตามงานก่อสร้างโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ 5 กลุ่ม
24 มิ.ย. 2556 2604
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิตตลาดศรีเมือง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบตลาดสินค้าเกษตร
22 มิ.ย. 2556 1731
เกษตรกรเข้ายื่นความจำนง เข้าร่วมโครงการผักปลอดภัย
22 มิ.ย. 2556 1747
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิตตลาดศรีเมืองนำคณะศึกษาดูงานชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหิดลดูแปลงผักปลอดภัย
22 มิ.ย. 2556 1753
ฝ่ายพัฒนาการผลิตตลาดศรีเมืองประชุมกลุ่มเกษตรกร "กลุ่มหนองสระ" ในวันที่ 8 มิ.ย.56
22 มิ.ย. 2556 1916
ประชุมเกษตรกร"กลุ่มโพธิ์ดก" ในวันที่ 10 มิ.ย.56
22 มิ.ย. 2556 1786
ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงคุณวรากรณ์ กาแก้ว ในวันที่ 11 มิ.ย.56
22 มิ.ย. 2556 1843
โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยครบวงจร
13 ก.ย. 2555 2060
แนวทางการดำเนินการติดตามผักพบไม่ปลอดภัย ของฝ่ายพัฒนาการผลิต
26 มิ.ย. 2555 2253
33 ข่าว : 3 หน้า :
33 News : 3 Page :
2

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share