Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

9 ข้อตลาดศรีเมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทย

9 Outstanding Qualities of Srimuang Market, Thailand

9 项,Srimuang 市场泰国之最

จัดพื้นที่ ให้เกษตรกรมาขายเองมากที่สุด

The most space allocated for farmers to sell

安排场地让农民自己来销售货品最多。

ตลาดศรีเมืองเป็นตลาดต้นแบบและเป็นตลาดเดียวที่จัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายมากที่สุดในตลาดกลางของประเทศไทยทั้งนี้ เพราะ

Srimuang Market is a model market with the most space allocated for farmers to bring their own produce to sell compared to all of the other fruit and vegetable central markets in Thailand because:

Srimuang 市场是模范市场,及是泰国中央市场中,唯一分配空间给农民拿产品来销售最多的市场

1.ตามนโยบายข้อที่ 1 ของบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้อย่างมั่นคงและยังยืน จึงกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ พร้อมจัดงบประมาณของบริษัทตลอดประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดและภาครัฐ มาดำเนินการเพื่อมุ่งให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้

1. Pursuant to Police No. 1, the Company supports and encourages farmers to have secure and sustainable income, strategies and tactics have been set in place along with Company budgetary allocation and coordination with external parties such as the Provincial Administrative Organization, the province and the government, to take actions aimed at enabling farmers to help take care of themselves.

1. 依公司第1 条政策,即支持及促进使农民有稳定及持久的收入,因此规定战略并分配公司的预算,并与外面单位联络,例如省行政组织,及政府单位,以执行使农民能够帮助自己。

2.บริษัทจัดพื้นที่ในตลาดศรีเมืองให้เป็นลานเกษตรเพื่อรองรับให้เกษตรกรนำผลผลิตเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ดังนี้

2. The Company organizes the space inside Srimuang Market as a farmers’ yard where farmers can bring their own produce for sale without having to go through middlemen as follows:

2. 市场预备场地,让农民自己拿产品来销售,不需经过中间人。

2.1 อาคารส่งผัก จัดพื้นที่สำหรับเกษตรกรเป็นอาคารชั้นเดียว รูปแบบการค้าภายในอาคารเป็นลักษณะค้าส่ง จำหน่ายผักพื้นบ้าน ผักใบ เช่น คะน้า, กวางตุ้ง, ผักบุ้ง, ผักกระเฉด, แตงกวา, มะเขือ, แตงร้าน, กระเพา และโหระพา เป็นต้น ( ไม่บวกการหมุนเวียนในกรณีพื้นที่ว่างและเกษตรนำรถเข้าแทนพื้นที่ )

2.1 For the Vegetable Wholesale Building, space is allocated for farmers as a single-story building where trade is in the form of wholesale. Local and leafy vegetables such as Chinese kale, bok choy, morning glory, water mimosa, cucumbers, tomatoes, long cucumbers, Thai holy basil and sweet basil, etc. are sold (not counting rotation for vacant spaces where farmers bring their vehicles to fill).

2.1 送蔬菜楼,预备场地给农民,为一层楼房,楼房内的买卖为批发形式,销售当地蔬菜, 例如甘蓝菜,菠菜,空心菜,含羞菜,黄瓜,茄子,甜瓜,嘎抛菜及紫苏等(不加上有空地方时的轮流,及农民拿车子来代替场地)

2.2 อาคารผลไม้ พืชไร่ จัดพื้นที่เป็นลานเกษตรให้เกษตรกรนำผลผลิตเข้ามาจำหน่าย เช่น แตงโม ขนุน กล้วย มะละกอ สับปะรด เป็นต้น

2.2 The Fruits and Plantation Crops Building is a place organized as a farmers’ yard where farmers can bring products such as watermelons, jackfruits, bananas, papayas and pineapples, etc.

2.2 水果及农作物楼,分配给农民进来销售货品的场地,例如西瓜,菠萝蜜,香蕉,木瓜,凤梨等。

คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share