Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

9 ข้อตลาดศรีเมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทย

9 Outstanding Qualities of Srimuang Market, Thailand

9 项,Srimuang 市场泰国之最

ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมากที่สุด

The market with the most signing of cooperative agreements with outside agencies.

与外面单位有最多的签署合作

บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ( ตลาดศรีเมือง ) ได้ประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนลงนามความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ดังนี้

Agro Commerce Group Company Limited (Srimuang Market) coordinates with outside organizations from the public and private sectors in signing in cooperation to work together as follows:

Agro Commerce Group 有限公司(Srimuang 市场),与外面政府单位及私人单位的联络,有以下签署合作:

1.การลงนามความร่วมมือการทำงานร่วมกันของศูนย์บริการเกษตรกร เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการที่มีปัญหาทางด้านปัจจัยการผลิต การเพาะปลูก การจำหน่าย โดยมีหน่วยงานที่ ลงนาม ดังนี้

1. Signing of cooperative agreements for the work of the service center for farmers in order to provide an academic service center for problems concerning production factors, cultivation and sales. The signed agencies are as follows:

1. 政府单位之合作设立农民服务中心,为了服务有关生产技术,耕种,销售等所发生问题,参与合作的单位如下

1. บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ( ตลาดศรีเมือง )
2. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
3. สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
4. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1. Agro Commerce Group Company Limited (Srimuang Market).
2. Land Development Office District 10.
3. Ratchaburi Office of Agriculture.
4. Ratchaburi Office of Cooperatives.
5. Ratchaburi Office of Agriculture and Cooperatives.
6. Ratchaburi Center for Agricultural Research and Development.
7. Ratchaburi College of Agriculture and Technology.
8. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.

1. Agro Commerce Group 有限公司
2. 第10 区土地发展办公室
3. 叻丕府农业办公室
4. 叻丕府合作社办公室
5. 叻丕府农业及合作社办公室
6. 叻丕府农业研究及发展中心
7. 叻丕府农业及技术学院
8. 叻丕府农业及农业合作社银行

2.การลงนามความร่วมมือพัฒนาอาหารปลอดภัยครบวงจร เพื่อร่วมกันพัฒนาอาหารปลอดภัยให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีหน่วยงานที่ลงนาม ดังนี้

2. The signing for cooperation in comprehensively developing food safety in order to sustainably and securely achieve food safety developments and provide a basic foundation in the development of the country’s economy and society involved two agencies as follows:

2. 签署合作有关发展一站式安全食品,以发展安全食品,使之稳固及持久,为了做国家经济及社会发展的基础,有以下单位的合作

คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาอาหารปลอดภัยครบวงจร

Signing ceremonies for a memorandum of cooperation on comprehensive food safety development:

一站式安全食品合作签署仪式

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
3. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
6. สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
7. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
8. บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด

1. Regional Medical Sciences Center 4 Samut Songkhram.
2. Ratchaburi Public Health Office.
3. Health Center 4 Ratchaburi.
4. Office of Disease Control 4 Ratchaburi.
5. Ratchaburi Office of Agricultural Research and Development.
6. Ratchaburi Office of Agriculture.
7. Ratchaburi Office of Agriculture and Cooperatives.
8. Agro Commerce Group Company Limited.

1. 夜功府第4医学中心
2. 叻丕府卫生办公室
3. 叻丕府第4 卫生中心
4. 叻丕府预防控制疾病第4 办公室
5. 叻丕府农业研究及发展中心
6. 叻丕府农业办公室
7. 叻丕府农业及合作社办公室
8. Agro Commerce Group 有限公司

โดยมีนายแพทย์สุขวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานสักขีพยานและนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นสักขีพยาน

Dr. Sukvit Khonsomboon, Deputy Minister of Public Health, was present as chairman and witness while Mr. Chonchuen Bunyanusat, the Governor of Ratchaburi, attended as a witness.

并由Sukvit Konsombul 医生,卫生部副部长,为主席及见证人,及Mr. Chonchuen Boonyanusas 叻丕府府长为见证人

3.การลงนามความร่วมมือพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการอาชีพการเลี้ยงปลาสวยงาม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในภาระหน้าที่ในการร่วมกันพัฒนาสนับสนุน และส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวยงามของประเทศไทยให้มั่นคงและยังยืนเพื่อเป็นพื้นฐานใน การพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามของประเทศ ประกอบด้วย

3. The signing of a cooperative agreement on the development of farmers and operators in ornamental fish in which government and private agencies recognize the importance of the duties of cooperation in the support and promotion of ornamental fish farmers in Thailand for security and sustainability to provide a foundation in the development of the nation’s ornamental fish industry involved the following:

3. 发展农民及水族营业者的签署合作,政府及私人单位意识到发展,支持及促进水族营业者之重要性,并使之稳定及持久,以做泰国发展水族企业的基础,包括有:

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ( ตลาดศรีเมือง )

Ratchaburi Office of Fishery.
Agro Commerce Group Company Limited (Srimuang Market).

叻丕府渔业办公室

โดยมีนายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมงเป็นสักขีพยาน
และนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นสักขีพยาน

Mr. Somchat Charoenwuttichai, Inspector-General of the Department of Fishery, witnessed the signing.
And Mr. Chonchuen Bunyanusat, the Governor of Ratchaburi, witnessed the signing.

即有Mr. Somchat JareonWutchai 渔业局监察长为见证人。
及Mr. Chonchuen Boonyanusas 叻丕府府长为见证人。

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share