Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
dehaze
home

9 ข้อตลาดศรีเมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทย

9 Outstanding Qualities of Srimuang Market, Thailand

9 项,Srimuang 市场泰国之最

ตลาดกลางผัก และผลไม้ ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด

The fruit and vegetable market that received the most awards

得到最多奖项的蔬菜及水果中央市场

คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด
คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด

ตลาดศรีเมืองดำเนินการบริหารตลาดเพื่อต้องการให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยังยืนให้ผู้ประกอบ การเข้าสู่มืออาชีพและให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมุ่งเน้นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจน สภาพทางสังคมจึงได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

Srimuang Market takes actions to manage the market with the aim of providing farmers with secure and sustainable income, operators with professionalism and consumers with safe foods focused on environmental conservation and social improvement. Hence, the market has been praised by external agencies through the following:

Srimuang 市场支持及促进使农民有稳定及持久的收入,促进使营业者成为专业的营业者,保护消费者使之得到安全的食品,强调保护环境以及社会情况,因此获得外界的荣誉如下:

ลำดับที่
Order
顺序
พ.ศ.
Year
รางวัล/ผลงาน
Award/Achievement
奖项/成果
หน่วยงานที่มอบ
Awarding Agency
颁奖单位
1 2544 เอกสารรับรองหน่วยงานที่มีระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
2 2545 เกียรติบัตรรับรองสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 2546 รางวัล “ ตลาดสดน่าซื้อต้นแบบ ” ระดับ 5 ดาว กระทรวงสาธารณสุข
4 2547 ตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก กระทรวงสาธารณสุข
5 รางวัลชนะเลิศตลาดขนาดใหญ่ ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
6 รางวัลตลาดกลางต้นแบบ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
7 รางวัลที่ 1 ภาคกลาง “ ตลาดดีมีมาตรฐาน ” กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
8 ป้ายรับรองอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย ( Clean Food Good Taste ) จนถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข
9 ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย (Food Safety ) กระทรวงสาธารณสุข
10 ศูนย์จัดชั้นคุณภาพสินค้า ( Agricultural Grading Quality Center : AGQC ) กรมการค้าภายใน
11 ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดตลาดสดน่าซื้ออันดับ 1ตลาดโหวตในดวงใจระดับจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข
12 2549 สถานประกอบการที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
13 2550 รางวัลที่ 1 ประเภทตลาดขนาดใหญ่ภาคกลาง “ ตลาดดีมีมาตรฐาน ” กระทรวงมหาดไทย
14 ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก 3 ปี ซ้อน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
15 รางวัลชนะเลิศ ตลาดดีมีมาตรฐาน ตลาดขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
16 ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการระดับทอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
17 ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานะสถานประกอบกิจการ เพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
18 2552 รางวัล ศูนย์การเรียนรู้ ตลาดสดน่าซื้อต้นแบบ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
19 รางวัล ตลาดที่ได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก ( 5 ดาว ) 5 ปีติดต่อกัน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
20 2553 ป้ายรับรอง “ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ”( เขียงสะอาด ) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21 รางวัล โครงการโรงงานสีขาวในสถานประกอบการ ระดับดีเด่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
22 2554 รางวัลความร่วมมือระดับดีในโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23 รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข “ ระดับเพชร ” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
24 2555 รางวัลที่ 1 “ ตลาดนิยมไทย ” ประเภทตลาดกลาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
25 สุดยอดตลาดที่พัฒนาและรักษามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 1 ทศวรรษ ( Healthy Market Gold Awards ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
26 2560 หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการดำเนินงานอาหารปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด คุณภาพสินค้า ดีที่สุด

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share