home
menu
cancel
X
เมนู-สูตร
เมนูสุขภาพ กับหมอพรเทพ
เมนูสุขภาพเกี่ยวกับโรค
เมนูผักผลไม้เพื่อสุขภาพ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เมนูอาหารสุขภาพ
เมนูสุขภาพ

คำนำเมนูสุขภาพ

ตลาดศรีเมืองได้ดำเนินการ “ยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยตลาดศรีเมือง” มาตั้งแต่ ปี 2540 ด้วยตะหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและเกษตรกร ที่คุ้นเคยกับการใช้สารเคมีเพื่อให้ผลผลิตสวย ตามความต้องการของผู้บริโภค แต่ผลร้ายคือผลผลิตมีสารตกค้างสูง และก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆมากมาย ใน ปี พ.ศ. 2542 จึงร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการเกษตรฯในจังหวัด จัดตั้งฝ่ายพัฒนาการผลิตขึ้น โดยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชปลอดภัยแก่เกษตรกร มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ สมุนไพรในการผลิต และประสานจัดหางบประมาณสนับสนุนการสร้างโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตปลอดภัยตามมาตรฐาน (GAP) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อส่งเสริมการผลิตผักผลไม้ปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืน ให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษปนเปื้อนและมีสุขภาพดี

ในปัจจุบัน จะพบว่ามีผู้ป่วยโรคเรื้อรังมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ กินอาหารจำพวกแป้งมากเกินไป หรือ กินอาหารที่มีสารปนเปื้อนต่อเนื่อง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรค ตลาดศรีเมืองจึงจัดทำ Web site เมนูสุขภาพ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนหันมาบริโภค ผักผลไม้ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลผลิตผักผลไม้ ปลอดภัยได้ จากแหล่งของเกษตรกรในโครงการผักปลอดภัยของตลาดศรีเมือง

เมนูสุขภาพนี้ ได้รวบรวมรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ปรุงด้วยผัก และผลไม้ จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ นักโภชนากร และผู้มีประสบการณ์ด้านอาหาร ซึ่งได้มีเผยแพร่ไว้ในสื่อต่างๆ ด้วยคาดหวังให้ผู้รักษ์สุขภาพ และประชาชนทั่วไป จะหันมากินผักผลไม้ให้เป็นยา โดยการสมัครเป็นสมาชิกและเข้ามาศึกษาวิธีการปรุงเมนูแต่ละรายการที่ง่ายต่อการเตรียม การหาวัตถุดิบ และสามารถหาแหล่งซื้อได้ง่าย

การรวบรวมเมนูสุขภาพชุดนี้ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ เป็นหมวดหมู่ยิ่งขึ้น หากมีข้อบกพร่องใดๆ ขอท่านผู้รู้ได้โปรดชี้แนะ จักเป็นพระคุณอย่างสูง ผู้รวบรวมขอน้อมรับด้วยความขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำหวังว่า เมนูสุขภาพนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ ในการที่จะเลือกซื้ออาหารมารับประทาน ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ทำเมนูเหล่านี้เผยแพร่ไว้

คณะผู้จัดทำ
โครงการอาหารปลอดภัยตลาดศรีเมือง
พฤษภาคม 2561