Engish Engish Thai
ไทย ENG 中国
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price 查看價格
เมนูสุขภาพ Health menu 健康菜單
lang lang
MENU
Share to facebook
9 ข้อตลาดศรีเมือง ที่สุดของประเทศไทย 9 Outstanding Qualities of Srimuang Market, Thailand 9 项,Srimuang 市场泰国之最
1 ตลาดกลางผัก และผลไม้ใหญ่ที่สุด 1 The biggest fruit and vegetable central market. 1 最大的蔬菜及水果中央市场
ตลาดศรีเมืองเป็นตลาดกลางแห่งที่ 19 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่เริ่มต้น 26 ไร่ และได้ทำการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพื้นที่ 230 ไร่ The Srimuang Market is the 19th central market in Thailand. Initially situated on an area of 26 rai, the market has experienced ongoing development and improvements to now cover a total of 230 rai of land Srimuang 市场是泰国第19 个中央市场,位于26 莱的面积上,及不断的改进及发展,现在有230 莱的面积。
2 ผลผลิตสินค้าเกษตรกรปลอดภัยที่สุด 2 The safest agricultural produce 2 最安全的农产品
ตลาดศรีเมืองได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าภายในตลาดศรีเมือง ให้มีคุุณภาพสด สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน Srimuang Market receives support and promotion for product quality development to ensure that the products inside Srimuang Market are of high-quality, fresh, clean, safe and compliant with standards. Srimuang 市场不断的支持及促进,为了使Srimuang 市场内的产品有合格的品质,新鲜,清洁及卫生。
3 สินค้าผักและผลไม้ปลอดภัยที่สุด 3 The safest fruits and vegetables. 3 最安全的蔬菜及水果产品
ตลาดศรีเมืองเป็นศูนย์กลางของแหล่งผลิตผักและผลไม้ในรัศมี 100 กิโลเมตร เกษตรกรยังเป็นผู้ที่นำผลผลิตมาจำหน่ายเองรวมถึงการขนส่งไม่ไกลจึงทำให้สินค้าสดใหม่อยู่เสมอ Srimuang Market is a center of fruit and vegetable produce that covers a radius of 100 kilometers where farmers bring their own produce to sell. Moreover, since the transportation distance is short, the products are always fresh. Srimuang 市场是100 公里范围内蔬菜与水果生产地的中央市场,仍然是农民自己将其产品来自己销售,包括因为距离不远的运输,使产品能时常保持新鲜度。
4 คุณภาพสินค้าดีที่สุด 4 The highest-quality products. 4 最好的产品品质
ตลาดศรีเมืองได้ร่วมมือกับภาครัฐในการจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรกรและโครงการอาหารปลอดภัย จึงทำให้ได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ Srimuang Market cooperates with the government in the establishment of a service center for farmers and a safe food project. As a result, products are good and of high-quality. Srimuang 市场和政府单位合作设立农民服务中心及安全食品计划,因此使得这里有好的产品及有好的品质。
5 สินค้าผัก และผลไม้ถูกที่สุด 5 The most affordable fruits and vegetables. 5 最便宜的蔬菜及水果产品
ตลาดศรีเมืองมีสินค้าที่ถูกที่สุด ทั้งนี้เพราะการคมนาคมที่สะดวก ,เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายเอง ,มีนักวิชาการเกษตรเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต The products at Srimuang Market are the cheapest due to convenient transportation, the fact that farmers bring their own produce to sell and that agricultural academics support and promote farmers in cutting production costs. Srimuang 市场有最便宜的货品,因为交通方便,农民自己拿产品来销售,有农业技术人员来指导及支持以减低成本。
6 การจัดพื้นที่ให้เกษตรกร มาจำหน่ายเองมากที่สุด 6 The most space allocated for farmers to sell. 6 为农民分配自己来销售的空间最多
ตลาดศรีเมืองเป็นตลาดต้นแบบและเป็นตลาดเดียวที่จัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายเองมากที่สุดในตลาดกลางผักและผลไม้ของประเทศไทย Srimuang Market is a model market with the most amount of space allocated for farmers to bring their own produce to sell compared to all of the other fruit and vegetable central markets of Thailand. Srimuang 市场是模范市场,及是泰国蔬菜及水果中央市场中,唯一分配空间给农民拿产品来销售最多的市场。
7 เป็นตลาดลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมากที่สุด 7 The market with the most signed cooperative agreements with outside agencies. 7 与外面单位有最多的签署合作
ตลาดศรีเมืองได้มีการประสานงานเพื่อลงนามความร่วมมืองกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนมากที่สุดในตลาดกลางผักและผลไม้ของประเทศไทย Srimuang Market engages in coordination with the most sign-ups for cooperation with external organizations from the public and private sectors out of all the fruit and vegetable markets in Thailand. Srimuang 市场,与外面政府及私人机构的合作,在泰国蔬菜及水果中央市场中,有最多的合作合约。
8 มีการศึกษาดูงานมากที่สุด 8 The most work studies. 8 有最多的考察访问
ตลาดศรีเมือง เป็นตลาดกลางผักและผลไม้ ที่มีหน่วยงานภายในประเทศและชาวต่างประเทศให้ความสนใจขอศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก Srimuang Market is a fruit and vegetable market that has attracted the attention of domestic and international agencies for numerous work studies. Srimuang 市场,为许多国内单位及外国人有兴趣进来参观的中央市场。
9 ได้รับรางวัลมากที่สุด 9 The most awards received. 9 获得奖项最多
ตลาดศรีเมืองได้ดำเนินการบริหารตลาดเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย จึงได้รับรางวัลยกย่องจากหน่วยงานภายนอกมากมาย Srimuang Market manages itself to provide farmers with stable income and consumers with safe foods. Thus, it has received many awards from outside agencies. Srimuang 市场,经营市场为了使农民有稳定的收入,及让消费者获得安全的食物,因此得到国内外许多赞赏的奖项。
an_banner0 an_banner1 an_banner2 an_banner3 an_banner4 an_banner5 an_banner6 an_banner7 an_banner8 an_banner9
bg_right farmer2 farmer3 farmer4 lightline

ราคาผักและผลไม้

Prices of fruits and vegetables

水果和蔬菜的价格

ข่าวสารและกิจกรรม

News & Events

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คุณกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ประธานโครงการอาหารปลอดภัย ให้การต้อนรับ และกล่าวถึงรายละเอียดโครงการอาหารปลอดภัยของตลาดศรีเมืองให้กับคณ...

...

คุณวีณา ศรีสรรพางค์ รอง กก.ผจก. ตลาดศรีเมือง กล่าวต้อนรับนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ราชบุรี ภาคีเครือข่...
...
คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ กก.ผจก.ตลาดศรีเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการพัฒนาร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ที่จำหน่ายในตลาดศรีเม...
...
คุณนภินทร – คุณวีณา ศรีสรรพางค์ บิ๊กบอสตลาดศรีเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ตลาดศรีเมือง ได้ร่วมกันไหว้พ่อปู่ - อาม่า เพื่...
...
คุณวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.รบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ “ศรีเมืองปลอดภัย อาหารเพื่อคนรักษ์สุขภาพ” ให้แก่ผู้จำห...
...

คณะผู้ศึกษาดูงาน

The study visit

ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางมาศึกษาดูงานที่ตลาดศรีเมือง โดยม...

...

คุณวีณา ศรีสรรพางค์ กก.ผจก.ตลาดศรีเมือง พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารสถาบันปัญญ...
...
คุณวีณา ศรีสรรพางค์ รอง กก.ผจก.พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ประมงระดับจังหวัดของประเทศบังคลาเทศ โดยการนำข...
...
คุณประสาน พะนอจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จ.ตราด นำสมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ผู้รวบรวมผลไม้ จ.ตราด จำ...
...
คุณวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นำคณะผู้บริหาร เดินทางมาเยี่ยมชม ตลาดศรีเมือง โดย คุณกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ผช.กก.ผจก ...
...

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
 Srimuang期刊
 Srimuang专辑
季节水果
Srimuang 收音机
Srimuang 广告
share
  • บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด Agro commerce Group Co., Ltd Agro Commerce Group 有限公司(Srimuang市场)
  • 533 ถนนศรีสุริยวงศ์ 533 Srisuriyawongse Rd. 533 号,息素里亚嗡路,
  • ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง Na Muang, Muang 那蒙乡,蒙县
  • จังหวัดราชบุรี 70000 Ratchaburi, 70000 叻丕府 70000
  • โทร. 0 3233 8250, 0 3232 6158 Tel. 0 3233 8250, 0 3232 6158 电话. 0 3233 8250, 0 3232 6158
  • โทรสาร 0 3232 6437 Fax. 0 3232 6437 传真. 0 3232 6437
  • Website
  • Facebook