Engish Thai
ไทย ENG
monetization_on เช็คราคาผัก-ผลไม้ Check Price
เมนูสุขภาพ Health menu
lang lang
MENU
9 ข้อตลาดศรีเมือง ที่สุดของประเทศไทย 9 Outstanding Qualities of Srimuang Market, Thailand
1 ตลาดกลางผัก และผลไม้ใหญ่ที่สุด 1 The biggest fruit and vegetable central market.
ตลาดศรีเมืองเป็นตลาดกลางแห่งที่ 19 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่เริ่มต้น 26 ไร่ และได้ทำการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพื้นที่ 230 ไร่ The Srimuang Market is the 19th central market in Thailand. Initially situated on an area of 26 rai, the market has experienced ongoing development and improvements to now cover a total of 230 rai of land
2 ผลผลิตสินค้าเกษตรกรปลอดภัยที่สุด 2 The safest agricultural produce
ตลาดศรีเมืองได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าภายในตลาดศรีเมือง ให้มีคุุณภาพสด สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน Srimuang Market receives support and promotion for product quality development to ensure that the products inside Srimuang Market are of high-quality, fresh, clean, safe and compliant with standards.
3 สินค้าผักและผลไม้ปลอดภัยที่สุด 3 The safest fruits and vegetables.
ตลาดศรีเมืองเป็นศูนย์กลางของแหล่งผลิตผักและผลไม้ในรัศมี 100 กิโลเมตร เกษตรกรยังเป็นผู้ที่นำผลผลิตมาจำหน่ายเองรวมถึงการขนส่งไม่ไกลจึงทำให้สินค้าสดใหม่อยู่เสมอ Srimuang Market is a center of fruit and vegetable produce that covers a radius of 100 kilometers where farmers bring their own produce to sell. Moreover, since the transportation distance is short, the products are always fresh.
4 คุณภาพสินค้าดีที่สุด 4 The highest-quality products.
ตลาดศรีเมืองได้ร่วมมือกับภาครัฐในการจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรกรและโครงการอาหารปลอดภัย จึงทำให้ได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ Srimuang Market cooperates with the government in the establishment of a service center for farmers and a safe food project. As a result, products are good and of high-quality.
5 สินค้าผัก และผลไม้ถูกที่สุด 5 The most affordable fruits and vegetables.
ตลาดศรีเมืองมีสินค้าที่ถูกที่สุด ทั้งนี้เพราะการคมนาคมที่สะดวก ,เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายเอง ,มีนักวิชาการเกษตรเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต The products at Srimuang Market are the cheapest due to convenient transportation, the fact that farmers bring their own produce to sell and that agricultural academics support and promote farmers in cutting production costs.
6 การจัดพื้นที่ให้เกษตรกร มาจำหน่ายเองมากที่สุด 6 The most space allocated for farmers to sell.
ตลาดศรีเมืองเป็นตลาดต้นแบบและเป็นตลาดเดียวที่จัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายเองมากที่สุดในตลาดกลางผักและผลไม้ของประเทศไทย Srimuang Market is a model market with the most amount of space allocated for farmers to bring their own produce to sell compared to all of the other fruit and vegetable central markets of Thailand.
7 เป็นตลาดลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมากที่สุด 7 The market with the most signed cooperative agreements with outside agencies.
ตลาดศรีเมืองได้มีการประสานงานเพื่อลงนามความร่วมมืองกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนมากที่สุดในตลาดกลางผักและผลไม้ของประเทศไทย Srimuang Market engages in coordination with the most sign-ups for cooperation with external organizations from the public and private sectors out of all the fruit and vegetable markets in Thailand.
8 มีการศึกษาดูงานมากที่สุด 8 The most work studies.
ตลาดศรีเมือง เป็นตลาดกลางผักและผลไม้ ที่มีหน่วยงานภายในประเทศและชาวต่างประเทศให้ความสนใจขอศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก Srimuang Market is a fruit and vegetable market that has attracted the attention of domestic and international agencies for numerous work studies.
9 ได้รับรางวัลมากที่สุด 9 The most awards received.
ตลาดศรีเมืองได้ดำเนินการบริหารตลาดเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย จึงได้รับรางวัลยกย่องจากหน่วยงานภายนอกมากมาย Srimuang Market manages itself to provide farmers with stable income and consumers with safe foods. Thus, it has received many awards from outside agencies.
an_banner0 an_banner1 an_banner2 an_banner3 an_banner4 an_banner5 an_banner6 an_banner7 an_banner8 an_banner9
bg_right farmer2 farmer3 farmer4 lightline

ราคาผักและผลไม้

Prices of fruits and vegetables

ข่าวสารและกิจกรรม

News & Events

วันที่ 7 และ 8 ก.ค.61 พระครูสังฆรักษ์อุทัย ปภงกโร วัดศรีมฤคทายวัน (วัดเกาะตาพุด) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้เดินทางมารับมารับบิณฑบาต ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยที่ตลาดศรีเมือ...

...

คุณวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมือง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบการค้าตลาดศรีเมือง ร่วมบันทึกเทปถว...
...
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 Mr.Myint San รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ประจำเขตตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมด้วย ...
...
เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อดีตอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงาน "อาหารปลอดภัย มั่นใจศรีเมือง" โดยนา...
...
คุณวีณา ศรีสรรพางค์ ผู้บริหารระดับสูงตลาดศรีเมือง พร้อมด้วยนายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว แห่งประเ...
...

คณะผู้ศึกษาดูงาน

The study visit

วันนี้ เวลา 10.00 น.ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ นำประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมูเซอปากทาง และคณะจำนวน 5 ค...

...

คุณฤทธิ์ เพ็งจันทร์ ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนง.ส่งเสริมการเกษตร จ.พิษณุโลก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรจากภาคเหนื...
...
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตร จ.กาญจนบุรี นำโดยคุณไพรวัลย์ คันศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำคณะเกษตรกรจากตลาดเกษตรกร จ.กาญ...
...
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 คุณวีณา ศรีสรรพางค์ รอง ปธ.กก.บริหารตลาด ศรีเมือง พร้อมด้วย คุณบำรุง. สังข์สว่าง ผจก.ฝ่ายพัฒนาการผลิต...
...
คุณวัชรพงศ์ ปิโย พร้อมด้วยคุณอิสราง อุดม ส.อบจ.เชียง นำคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชนเขตตำบลห้วยสัก ดอนลาน ท่าทรา...
...

ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ

Laboratory Test Results

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็นมรดกตกทอดมายังลูกหลาน การทำเกษตรกรรมแบบเก่าซึ่งนิยมใช้สารเคมีเพื่อให้ ผลผลิตทางการเกษตร มีลักษณะสวยงามไม่มีแมลงกัดแทะตรงกับควา.....
-.....
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็นมรดกตกทอดมายังลูกหลาน การทำเกษตรกรรมแบ...
-...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็นมรดกตกทอดมายังลูกหลาน การทำเกษตรกรรมแบ...
-...
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็นมรดกตกทอดมายังลูกหลาน การทำเกษตรกรรมแบ...
...

ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย

Promote safe vegetables

วันที่ 8 กันยายน 2560 ฝ่ายพัฒนาการผลิต นำโดย นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิตและทีมงานฝ่ายฯ เรียนเชิญเกษตรกรที่เข้ามาจำหน่ายผักปลอดภัยในโครงการผักปลอดภัยเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจในการจำหน่ายผักในพื้นที่ตามหัวข้อดังนี้ 1.การตรวจคุณภาพผลผ.....
.....
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. คุณชาลี ฉ่ำแช่ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เพชรบุรี นำคณะสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 40 คน ...
...
วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายบำรุง สังข์สว่าง ผจ.ฝ่ายพัฒนาการผลิต พร้อมทีมงานในฝ่ายฯ ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน ...
...
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ทีมงานฝ่ายพัฒนาการผลิต ร่วมกับ ศวพ.ราชบุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง GAP แก่เกษตรกรโครงการผักปลอดภัยที่สนใจจะขอใบรับรองก...
...

วารสาร ศรีเมือง รูปภาพเกี่ยวกับศรีเมือง ผลไม้ ศรีเมือง ศรีเมืองลูกทุ่งเรดิโอ วศรีเมืองโฆษณา

วารสาร ศรีเมือง
อัลบัม ศรีเมือง
ผลไม้ ฤดูกาล
ศรีเมือง เรดิโอ
ศรีเมือง สปอต
 SrimuangMagazine
 Srimuang Album
Seasonal Fruits
Srimuang Radio
 Advertisement
share
  • บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด Agro commerce Group Co., Ltd
  • 533 ถนนศรีสุริยวงศ์ 533 Srisuriyawongse Rd.
  • ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง Na Muang, Muang
  • จังหวัดราชบุรี 70000 Ratchaburi, 70000
  • โทร. 0 3233 8250, 0 3232 6158 Tel. 0 3233 8250, 0 3232 6158
  • โทรสาร 0 3232 6437 Fax. 0 3232 6437
  • Website
  • Facebook